Årsmøte 22.02.2022

 

 

SB60+ TIL MEDLEMMENE

Årsmøtedato er av styret fastsatt til 22.2.22

Som følge av de spesielle forholdene forrige år, ble årsmøtet i 2021 først avholdt 28.9.21. Den viktigste posten på dagsorden var vel da nyvalg av styre. Valgkomitéen hadde vanskeligheter med å finne villige kandidater, men vi fikk likevel sydd sammen et nytt styre som nå er konstituert.
Det er jo relativ kort tid siden avholdt årsmøte og det virker unaturlig og arbeidskrevende å sette det hele i gang på ny med valgkomité osv. For å spare oss for dette etter de vanskelige tidene vi har bak oss og som vi fremdeles bakser med, er styret kommet frem til å ville anbefale følgende overfor medlemmene:

Årsmøtet avholdt 28.9.21 gjøres gjeldende som årsmøte også for 2022 hva valg av kandidater angår, slik at disse fortsetter som om de ble valgt 22.2.2022. Vi kommer da i ordinær rute med årsmøtene i årene fremover. Valgkomitén er også av den oppfatning at dette kan være en praktisk
løsning og, etter styrets oppfatning, helt klart innenfor rammen av vedtektene – de unormale forholdene tatt i betraktning. Innsigelser på fremgangsmåte som nevnt ovenfor og/eller saker som for øvrig ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 1.2.2022. Årsmøtet 22.2.22 må planlegges på forhånd og vi vet ikke om vi i det hele tatt kan møtes på denne dato. Styret anbefaler derfor allerede nå at vi i år gjennomfører årsmøtet slik:

Styret sender 3.2.2022 ut agenda til årsmøtet med forslag til vedtak bilagt styrebehandlet årsberetning samt revidert regnskap til medlemmene. Mulige bemerkninger blir i så fall tatt inn i referatet. Det avholdes ikke årsmøte med personlig oppmøte av medlemmene hensyntatt til
smittesituasjonen og at bowlinghallen muligens fortsatt er stengt pr. 22.2.22 Endelig referat fra årsmøtet vil til slutt bli sendt medlemmene og dessuten inntatt på vår hjemmeside ult. februar.

Bergen, 11.1.2022
STYRET