Årsmøte SB 60+ 28.09.2021 med bilder

 

 

 

Referat fra årsmøte 28.september 2021 kl 13.30 i Vestkanten bowlings
lokaler.

Dagsorden:
• Åpning ved styreleder.

Styreleder Thor Opsahl ønsket velkommen til årsmøtet. Innkalling til møtet ble godkjent.
20 medlemmer var til stede på møtet. De som er gått bort under året ble minnet med 1
minutts stillhet.

• Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Thor Opsahl ble valgt til ordstyrer, Arne Johannessen til referent og Jørgen Lønne/Inger
Jørgensen til tellekorps

• Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet.

Kristine Holvorsen og Annlaug Berntsen ble valgt til å undertegne referatet.

• Årsmelding ved styreleder

Årsmelding ble gjennomgått av styreleder. Meldingen ble tatt til etterretning og vedlegges
protokollen. Meldingen er også inntatt på hjemmesiden.

• Regnskap for 2020 ved kasserer

Revidert regnskap ble gjennomgått av kasserer Rigmor Amble Iversen. Resultatregnskapet
viser inntekter på kr. 45.746,84 og utgifter på kr. 35.646,49, som gir et overskudd på
kr. 10.100,35. Egenkapital pr. 1.1.2020 som da var kr. 55.179,34, er øket med overskuddet
og ny egenkapital ved inngang til 2021 var da kr. 65.279,69. Styret sier seg tilfreds med
årsresultatet. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer og vedlegges protokollen. Det
var ingen kommentarer til budsjettforslag. Det er for tiden 72 betalende medlemmer.

• Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

• Kontingent for 202 1

Kontingent ble vedtatt uforandret til kr. 300,- .

• Valg ved valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Følgende tillitsvalgte vil derfor fungere i 2021:

Leder: Arne Johannessen (Særskilt valgt valgt for 1 år)
Nestleder *): Velges i år av styret.
Sekretær: **) Arne Johannessen ( 1 år igjen)
Kasserer: Rigmor Amble Iversen (2 nye år)
Styremedlem (konkurransekomité) Jørgen Lønne (2 nye år)
Styremedlem (arr. Komité) Asbjørn Sørensen (2 år)
Styremedlem Einar Willgohs (1 år igjen)
Varamedlem Erling Johannessen (velges for 1 år)
Varamedlem Rune Loftaas (velges for 1 år)
Revisor: Kjell Hjertås (velges for 1 år)
Revisor 2 Brynjulf Hansen (velges for 1 år)
Valgkomité ***) Erling Johannessen, Rune Loftås og Einar
Willgohs.

*) Nestleder skal etter vedtektene velges av styret. Valgkomitéen har inneværende år hatt
vanskeligheter med å finne kandidater til vervet og det ble derfor vedtatt at styret selv
utpeker sin nestleder i år.

**) Også i år har valgkomitéen hatt vanskeligheter med å finne sekretær. Valgt styreleder har
derfor sagt seg villig til å fungere også som sekretær (Vedtektene forutsetter at sekretær
skal velges seperat av årsmøtet – vedtektenes punkt 3).

***) Valgkomitéen skal velges for 2 år på ujevne årstall for medlemmene og for 2 år på jevne
årstall for leder. Hele valgkomitéen er imidlertid ny i år og må derfor selv ta standpunkt
til hvem som skal være leder.

Alle avstemminger var enstemmige. Det formelle årsmøtet ble avsluttet kl. 14.30
———————————0000——————————-

Utenfor agenda og uten formell avstemming ble følgende diskutert:
Endringer har skjedd i klubben siste år som følge av pandemi og nedstenging av
bowlingbanene på Sandsli. Det var alminnelig stemning blant de fremmøtte at vi bør fortsette
vår virksomhet på Vestkanten, men det kan være et problem at utenforstående kommer mellom
våre baner. Av forskjellige grunner er dette ikke så veldig greit og vi bør undersøke om det er
mulig å endre på dette. Når det gjelder konkurranser, reiser, premiefester, m.v. , fremkom det
ingen spesielle ønsker om forandring.
————————————oooo—————————–

Avtroppende styreleder Thor Opsahl ble så takket for stor innsats for klubben helt siden 2006
og som styreleder i de aller fleste årene. Han har foruten styreleder også vært reiseleder,
arrangør av konkurranser, organisator på så mange vis, men også støtte og hjelp for klubbens
medlemmer. Thor er æresmedlem av SB60+. Han ble overrakt blomstervase med inngravering
av Kristine Halvorsen og blomster fra Berit Brundtland til stor applaus fra alle tilstedeværende.
Bergen, 28. september 2021

Kristine Halvorsen

Annlaug Berntsen

Arne Johannessen