Innkalling til årsmøte 2022

 

SB60+
TIL MEDLEMMENE
Som nevnt i melding 11.1.2022, er årsmøtet fastsatt til 22.2.2022. Det er ikke
kommet innsigelser på styrets forslag til gjennomføring av årsmøtet og heller ingen
andre forslag til saker som ønskes behandlet.
Det er relativt kort tid siden forrige avholdte årsmøte og som følge av pågående
pandemi, har styret, som tidligere nevnt, vurdert å avholde et forenklet årsmøte i år.
Imidlertid har samfunnet gjenåpnet på en måte som vi ikke ventet da vi sendte første
varsel om årsmøtet. Av denne grunn og også som følge av at vi har fått noen nye
medlemmer i det siste, har styret kommet til at vi derfor likevel bør avholde møtet på
ordinært vis 22. februar 2022 kl. 13.00 (etter avsluttet bowling) i Vestkantens lokaler.
I tråd med vedtektenes punkt 7, blir da agenda for årsmøtet slik:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av 2 styremedlemmer til å undertegne referatet
3. Årsmelding ved styreleder
4. Regnskap i revidert stand ved kasserer
5. Fastsette kontingent
6. Innkomne forslag
7. Velge styre, valgkomité og revisor, jfr. vedtektenes punkt 3. Styrets forslag er
at valget fra 28.9.2021 prolongeres med virkning fra årsmøtedato.

Valgkomitéen har sagt seg enig i dette og kandidatene til tillitsverv har
akseptert dette.
3.2.2022
STYRET

Vedlegg: Årsberetning, Revidert regnskap og revisors erklæring

Årsberetning 2021 Revisjonsb. Regnskap