Vedtekter

VEDTEKTER for Seniorbowlere 60+ Bergen  (SB60+)   (tidl. Sentrum Pensjonist Bowlere (SPB))

 

 1. Stiftelse.

Sentrum Pensjonist-Bowlere ble stiftet 27. januar 1986 på et møte i Rådhuskantinen.

35 interesserte var tilstede. Navneskifte til ”Seniorbowlere 60+ Bergen” ble vedtatt på

ekstraordinært årsmøte 25. april 2007.

 

 

 1. Formål.

Formålet for klubben er å spille bowling og arrangere andre sosiale aktiviteter i og utenfor Bergen for medlemmene.

 Klubben skal konkurrere med andre senior/pensjonistforeninger i inn- og utland. Andre aktiviteter kan være aktuelt om et flertall ønsker det.

SB60+ skal være upolitisk.

 

 

 1. Ledelse.

A: Bowlingklubbens styre er klubbens øverste myndighet mellom årsmøteneKlubben ledes av et styre på 5 – fem personer.

Lederen velges for ett år.

Nestleder og sekretær velges for to år på jevne årstall.

Kasserer, og ett styremedlem velges for to år på u-jevne årstall.

To vararepresentanter velges for ett år.

Alle kan gjenvelges – eller få ny funksjon.

B: Vervene som ledere for konkurransekomitéen og arrangementskomitéen fordeles på styremedlemmene.

Disse komitélederne skal sammen med styret utpeke to medarbeidere til hver komité, fra styre-og/eller medlemsmassen.

C: Valgkomitéen skal ha tre medlemmer – helst tidligere ledere eller styremedlemmer.

Lederen velges for to år på u-jevne årstall, og  medlemmene for to år på jevne årstall.

 1. Revisor.

Revisor og varamann velges for ett år – og kan gjenvelges.

 1. Kontingent.

Kontingenten vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret.

 

 1. Medlemmer.

Alle seniorer/pensjonister over 60 år kan bli medlemmer. Yngre gifte / samboere med pensjonerte kan også bli medlemmer, men kan ikke delta i konkurranser. Medlemmer som har gjort en ekstra stor innsats for klubben og til fremme av bowlingsporten i Bergen, kan utnevnes til æresmedlemmer.

 

 

 1. Årsmøte.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og skal normalt avholdes i februar. Årsmøte innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Saker som skal årsmøtebehandles må være styret ihende 3 uker før møtet.

Møtet kunngjøres ved oppslag, og på klubbens hjemmesider – og innkalling med saksliste og regnskap sendes medlemmene senest 1 uke før møtet.

Saker som krever avstemming avgjøres ved alminnelig flertall.

 

Årsmøtet skal behandle:

 1. Klubbens årsmelding
 2. Klubbens regnskap i revidert stand
 3. Fastsette kontingent.
 4. Innkomne forslag.
 5. Velge styre, valgkomitè og revisor etter oppsett i punkt 3.

 

 1. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 1/3 av klubbens stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 1. Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Endringer avgjøres ved alminnelig flertall.

 1. Oppløsning.

Oppløsning av bowlingklubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsning kan vedtas med alminnelig flertall.

I tilfelle oppløsning vedtas skal klubbens aktiva tilfalle Bergen Bowlingkrets.

 1. Vedtektsendringer

Vedtektene ble vedtatt på første årsmøte 27.01.1986 og senere revidert i 1988 og ved

årsmøte 25.02.1999 og igjen ved ekstraordinært årsmøte 25.april 2007.