Referat fra styremøte 02.11.2021

 

 

Referat fra styremøte i Senior Bowlere 60+

Tid og Sted: 2.11.2021. Vestkanten Bowling.
Til Stede: Rigmor, Asbjørn, Einar, Jørgen, Arne og Erling. Forfall: Rune. Ved behandling av ny hjemmeside
deltok også Nils K. og ved behandling av punktet «Arrangementskomitè« deltok også Thor O.

• Godkjenning av innkalli ng.
Innkalling ble godkjent uten kommentarer

• Referat fra forrige møte.
Referatet ble godkjent uten kommentarer.

 

• H jemmeside
Ny hjemmeside ble diskutert. Individuelle e-post-adresser for medlemmene blir ikke
registrert på hjemmesiden, men hjemmesiden som sådan skal ha egen e-post-adresse som
ikke er ment for internt bruk, men for utenforstående som vil henvende seg til oss. E-postadresser til medlemmene for øvrig samles i eget register. For de som ønsker å finne oss,
må det fremgå at vi holder til og kan kontaktes på Vestkanten Bowling. Nils må holdes
orientert om adresseforandringer.
Når det gjelder bilder som skal inn på hjemmesiden, må disse knyttes opp mot den
begivenhet som bildene gjenskaper. Interessante bilder kan sendes via e-mail til Nils.
Rigmor tok deretter opp en del spørsmål av teknisk karakter. «Siste nytt» bør plasseres
først og iøynefallende på hjemmesiden og medlemslisten bør også opp sentralt på siden.
Andre spørsmål i sakens anledning tar Rigmor direkte med Nils. Det ble slått fast at
hjemmesiden tar vare på historien.
Det ble endelig vedtatt at innkalling til og referat fra styremøtene ikke skal tas inn i
hjemmesiden. Det var likeledes enighet om at vi tar inn samlet resultatliste 2005-2020 på
hjemmesiden, gjerne under konkurranser 0.l. Arne sender ajourført liste til Nils.

• Økonomi
Regnskap pr. 30.9.2020 ble fremlagt. Resultatet viser et overskudd på kr. 39.928,14 (mot
kr. 10.100,35 i 2020). Samlet kapital pr. 30.9.21 er kr. 105.207,83. Regnskapet ble tatt til
etterretning.

• Konkurransekomitéen
Året 2021 har så langt vært nokså spesielt på grunn av pandemien, men stort sett har
gjennomsnittstallene blitt registret så langt det har vært prsktisk mulig. Det ble vedtatt å
registrere snittallene ved årets slutt så langt de nå fremgår og at styret for 2020 og 2021
fraviker reglene vedtatt i styremøte 18.2.20 hva angår minste antall registrerte månedstall.
Fra 2022 følges de vedtatte reglene med mindre uforutsette forhold med pandemien
vanskeliggjør dette. I så fall kommer styret tilbake med ny dispensasjon fra reglene.
Årets klubbkonkurranse ble avlyst på grunn av liten deltakelse. Det samme gjelder 3-
klubbkonkurransen med Bergen og Åsane bowling etter enighet klubbene imellom.
Det ble vedtatt å forsøke å gjennomføre årets julecup. Jørgen tar de nødvvendige initiativ.
Det var enighet om at beste dame (Liv Ingebrigtsen) og beste herre (Arild Pedersen) for alle
deltakerår fram til 2020 bør hedres med en premie på årsmøtet for 2021 som skal holdes i
februar 2022. Arne sørger for innkjøp med støtte av Rigmor.

• Arrangementskomitèen
Julebordet 19.11.21 nærmer seg. Representant for styret tar i mot ved ankomst julebordet
i Skipperforeningen. Ved bordsetet ønsker styreleder velkommen og gir så ordet til Thor
som styrer resten av bordsetet og mulige etterfølgende begivenheter. Thor meddeler at
det er ordnet med musikk.
For øvrig har Thor velvilligst begynt arbeidet med lokaltur til våren (mulig dagstur til Stord
med veteranbuss) samt høsttur (mulig Finland, Estland og Danmark).
• Eventuelt
Vi har mistet ca. 20 medlemmer. Kan bli aktuelt å søke rekruttering, men det ble fremhevet
at lokalene på Vestkanten kanskje setter en begrensning for hvor mange nye vi kan ta inn.
Rigmor har laget en utmerket annonse. Denne tar vi vare på for mulig bruk på et senere
tidspunkt i én eller flere lokalaviser. Foreløpiug forsøker vi å rekruttere via våre
medlemmer og ved eventuelt å henge opp laminert invitasjon av annonsen på utvalgte
steder. Jørgen kontakter Rune for å få laget til dette.
Neste årsmøte nærmer seg faktisk. Dette må jo avholdes etter vedtektene innen utgangen
av februar 2022. Arne undersøker med valgkomitéen hvordan vi skal forholde oss neste år.
Mulig prolongering av årets valg? Medlemmene vil vel neppe forstå at vi skulle holde nytt
valg allerede i februar.

• Neste møte
Neste møte blir tirsdag 11.01.202